Caption

Moduł Kasa

Tutaj wyciąg z tego co to za moduł. Najważniejsze informacje,

Moduł jest przeznaczony do obsługi okienka kasowego w trybie rzeczywistym lub ewidencji wpłat dokonanych w punktach kasowych obcych. W tym drugim przypadku dokumenty wprowadza się na podstawie raportu przekazanego z punktu kasowego.


Czynności wykonywane przez kasjera polegają na zarejestrowaniu operacji wpłaty lub wypłaty gotówki ze wskazaniem podmiotu, którego dotyczy operacja oraz identyfikatora transakcji, w związku z którą zachodzi operacja kasowa. Zadaniem programu jest utworzenie zestawienia zarejestrowanych dokumentów w formie raportu kasowego.

Ponadto program może dekretować wystawione dokumenty i przekazywać te dekrety wprost do systemu księgowego.

Może pracować wiele kas - rejestrów kasowych. Każda kasa jest niezależna od innej pod względem numeracji dowodów, operacji przychodów i rozchodów.

Ponieważ najważniejszym zadaniem modułu jest bieżąca obsługa klientów kasy, przyjęto kilka zasad, których przestrzeganie umożliwi bezbłędną pracę i prawidłowość sporządzanych dokumentów. Są to zasady:  • Numery dowodów przychodowych i rozchodowych prowadzone są kolejno w roku i zaczynają się od 1. Możliwa jest wspólna numeracja wszystkich dokumentów o tym samym działaniu (przychody, rozchody), jak również prowadzenie odrębnej numeracji dla wybranych rodzajów dokumentów.

  • Raport kasowy może obejmować dowolny okres. Zalecamy sporządzanie raportów za okresy dzienne. Raporty są numerowane kolejno w roku począwszy od 1. Kolejne raporty muszą być sporządzane za okresy rozłączne.

  • Nie można rozpocząć nowego raportu nie zamknąwszy poprzedniego.

  • Raport może być zadekretowany po jego zamknięciu.

  • Możliwe jest przydzielenie poszczególnych zadań kasjera, związanych z bieżącą obsługą kasy i zadań księgowych związanych z dekretacją różnym osobom poprzez dobór zestawu uprawnień.

Wszelkie funkcje programu dotyczące kasy związane są z konkretnym okresem obrachunkowym modułu NFK. Program przyjmuje, że aktualnym okresem obrachunkowym jest ostatni pod względem daty. W dowolnym momencie użytkownik ma możliwość zmiany okresu obrachunkowego na inny, dostępny w bazie danych systemu, w celu przeglądania danych historycznych  • Definiowalne słowniki operacji kasowych  • Wygodna prezentacja i obsługa raportów - wszystko w zasięgu ręki i myszki. Kasjer może w każdej chwili zmienić kasę i pracować na innym raporcie kasowym zgodnie z posiadanymi uprawnieniami.


  • Analiza faktur kontrahenta przy wpłatach za faktury pozwala skojarzenie wpłaty z fakturą, ułatwiając tym samym automatyczne rozliczenie kontrahenta w module Rozrachunki