Caption

Moduł Gospodarka Materiałowa

Tutaj wyciąg z tego co to za moduł. Najważniejsze informacje,

Ogólny opis i zakres działania systemu.


System służy do ewidencji stanów i obrotów materiałami, wyrobami gotowymi, towarami, opakowaniami i innymi asortymentami, dla których prowadzi się kartoteki ilościowo-wartościowe lub tylko ilościowe. W ujęciu podmiotowym system grupuje dane związane z przedmiotem ewidencji w układzie: • przedsiębiorstwo,

 • zakłady w ramach przedsiębiorstwa,

 • magazyny w ramach zakładu.


System pracuje w cyklu dwuletnim udostępniając dane roku bieżącego i ubiegłego. Okresem obrotowym są miesiące i rok.Wycena ewidencjonowanych zapasów i obrotów możliwa jest wg następujących metod: • rzeczywiste ceny zakupu,

 • ceny średnio-ważone,

 • ceny ewidencyjne,

 • bez ceny (dla ewidencji tylko ilościowej).Możliwa jest ewidencja pojedynczego asortymentu wg trzech jednostek miary równocześnie, za pomocą odpowiednio zdefiniowanych przeliczników. Symbolika asortymentów może być oparta o SWW, KTM, CPA, HS/CN lub własną systematykę opracowaną przez użytkownika. System zapewnia śledzenie stanów magazynowych minimalnych i/lub maksymalnych, jak również asortymentów niewykazujących ruchu. Dodatkowo dane dotyczące zużycia materiałów można grupować na stanowiska kosztów i zlecenia produkcyjne, budowy, wydziały i inne komórki organizacyjne.Istnieje pełna integracja z innymi modułami: • finansowo-księgowym w zakresie dekretacji i księgowania obrotów magazynowych oraz ewidencji kosztów zużycia materiałowego,

 • zakupów w zakresie przyjęcia do magazynu,

 • sprzedaży w zakresie ewidencji sprzedanych asortymentów,

 • wyposażenia w zakresie wspólnych indeksów asortymentowych i automatycznego księgo- wania dokumentów wystawionych na okoliczność przekazania wyposażenia ze składu magazynowego do bezpośredniego użytkowania przez materialnie odpowiedzialnych.


Prowadzona jest syntetyczna i analityczna kartoteka dostawców i odbiorców związana z obrotem magazynowym (zakupy i sprzedaż). System opracowany został zgodnie z zasadami zawartymi w aktualnej Ustawie o Rachunkowości.


Dysponowanie dokumentów


Wszystkie dokumenty wprowadzane do systemu wprowadzane są najpierw do kartoteki dyspozycyjnej. W kartotece tej mogą być dowolnie modyfikowane do chwili zaksięgowania ich na kartoteki magazynowe ilościowo-wartościowe. System rejestruje i prezentuje on- line aktualny stan dyspozycyjny zapasu na każdej kartotece asortymentowej uwzględniając operacje zadysponowane na wszystkich stacjach roboczych. Dane z dokumentów źródłowych mogą być wprowadzane do systemu przez wielu operatorów, zgodnie z przydzielonymi im uprawnieniami do uruchamiania poszczególnych funkcji systemu. Każdy operator ma przydzielony identyfikator i hasło. Wszystkie operacje wprowadzone przez operatora oznaczone są jego identyfikatorem. W czasie dysponowania dokumentów źródłowych, można generować ich wydruki w formie spełniającej wymogi ustawy o rachunkowości, co zwalnia użytkownika od obowiązku ręcznego ich wypełniania. Dokumenty źródłowe można wprowadzać zarówno do bieżącego miesiąca obrotowego, jak też do miesięcy następnych. To samo dotyczy przełomu roku obrotowego. W procesie dysponowania dokumentu system dokonuje ścisłej kontroli poprawności danych w nim zawartych. Zadysponowane dokumenty można modyfikować w sposób dowolny do chwili przekazania ich z kartoteki dyspozycyjnej do kartoteki magazynowej. System wyposażony jest w wiele funkcji automatycznego dysponowania dokumentów, np. przesunięć międzymagazynowych, przesunięć z kartoteki magazynowej na kartotekę wyposażenia itp. W czasie dysponowania można przywołać wiele funkcji pomocniczych, np. aktualizacja słownika zleceń, kont księgowych, miejsc powstawania kosztów, grup i rodzajów asortymentów, kartotek magazynowych, itd.


Księgowanie zadysponowanych dokumentów


Księgowanie dokumentów wprowadzonych do systemu (zadysponowanych) przebiega w trzech fazach: • potwierdzanie realizacji zadysponowanych dokumentów,

 • akceptacja przez służby finansowo-księgowe. Fazę tę można pominąć, jeżeli w czasie dysponowania dokumentów zostaną wprowadzone wszystkie dane dot. kont księgowych i zleceń produkcyjnych lub gdy zdefiniowane są automatyczne dekrety do systemu finansowo-księgowego,
 • przeksięgowanie z kartoteki dyspozycyjnej do właściwych urządzeń księgowych prowadzonych przez system, m.in.:
  • dziennik główny,
  • kartoteka magazynowa ilościowo-wartościowa,
  • zestawienie obrotów i stanów magazynowych,
  • kartoteka zleceń produkcyjnych, budów itp.,
  • kartoteka dostawców,
  • kartoteka odbiorców,

Dokument raz wprowadzony do systemu obsługuje wszystkie urządzenia księgowe. Po zaksięgowaniu dokumentów źródłowych, błędne zapisy mogą być modyfikowane jedynie za pomocą dokumentów korygujących (zgodnie z ustawą o rachunkowości).


Wydruki księgowe


Moduł ten zawiera funkcje realizujące wydawnictwa wynikowe ukierunkowane głównie dla działu finansowo-księgowego. Są to wydawnictwa prezentujące dane podstawowych urządzeń księgowych prowadzonych przez system, m.in.: • dziennik główny i dzienniki cząstkowe,

 • zestawienie obrotów i stanów (ze specyfikacją bilansu otwarcia),

 • kartoteka magazynowa (ilościowo-wartościowa),

 • kartoteka zleceń produkcyjnych, itp.,

 • kartoteka dostawców,

 • kartoteka odbiorców,


Wszystkie wydawnictwa można kierować na drukarkę, na ekran lub do pliku tekstowego na wybrane urządzenie. Wydawnictwa zawierają wszystkie niezbędne elementy wymagane przez ustawę o rachunkowości, np. stronicowanie, odpowiednie oznaczenia, przenoszenia sum między stronami, itd.
Wydawnictwa można uzyskiwać w dowolnym czasie i za dowolne okresy obrotowe w ramach prowadzonego przez system cyklu dwuletniego. Można też tworzyć i przeglądać wydawnictwa archiwalne za dowolne okresy sprzed aktualnego cyklu.


Obsługa zbiorów słownikowych


W module tym zawarto funkcje obsługujące wszystkie zbiory słownikowe systemu. Obsługa polega na dopisaniu nowych danych do słowników, ich modyfikacji, usuwaniu lub wydruku/przeglądaniu. Funkcje te zawierają algorytmy kontrolujące modyfikowane dane słownikowe, celem zapewnienia ich spójności i właściwych relacji.
Wszystkie funkcje obsługujące zbiory słownikowe dostępne są również z poziomu funkcji wchodzących w skład innych modułów podsystemu. Np. w czasie dysponowania dokumentu źródłowego można dopisywać lub aktualizować: indeks asortymentowy, zlecenie produkcyjne, konto księgowe, kontrahenta czy nawet nowy magazyn itd.


Zamknięcia okresów obrotowych


Podsystem wymaga zamykania okresów obrotowych, tj. miesięcy i roku. Funkcje zamykania okresów obrotowych zapewniają zachowanie zasady ciągłości bilansowej ewidencjonowanych przedmiotów dla każdego podmiotu, dla którego prowadzona jest ta ewidencja. Bilans zamknięcia przekształcany jest automatycznie w bilans otwarcia. System blokuje możliwość dysponowania dokumentów źródłowych do zamkniętych okresów obrotowych. Pozwala natomiast dysponować do następnych okresów.Inwentaryzacja


Zgrupowano tu funkcje związane z procesem inwentaryzacji, m.in.: • tworzenie arkuszy spisowych,

 • aktualizacji arkuszy,

 • wydawnictwa związane z inwentaryzacją,

 • automatyczne księgowanie różnic inwentaryzacyjnych na kartoteki magazynowe poprzez kartotekę dyspozycyjną.


Arkusze spisowe można uporządkować wg; grup, symboli lub nazw asortymentów, a nawet wg miejsca składowania. Ułatwia to znakomicie prace komisji inwentaryzacyjnej i komórce rozliczającej wyniki inwentaryzacji. System umożliwia również przeprowadzenie inwentaryzacji wyrywkowej. Arkusze i pozycje arkuszy są numerowane przez system. Numeracja ta służy do odwoływania się do poszczególnych pozycji w procesie aktualizacji i rozliczania różnic inwentaryzacyjnych. Z procesu inwentaryzacji system sporządza polecenie księgowania.


Przecena cen zapasów


Zapasy można przeceniać za pomocą funkcji systemowych, m.in. następującymi metodami: • współczynnikową - zmiana ceny za pomocą określonego współczynnika,

 • bezpośrednią - podanie nowej ceny wprost dla określonego asortymentu,

 • wg najwyższej ceny - zmiana aktualnej ceny na występującą najwyższą cenę danego asortymentu.


Na okoliczność przeceny system sporządza odpowiedni dokument źródłowy i księguje go na kartoteki magazynowe, poprzez kartotekę dyspozycyjną. Moduł ten zawiera również wydawnictwa wynikowe związane z przeceną.


Analizy


Podsystem analizuje gospodarkę magazynową w sposób wieloprzekrojowy.

Z przykładowych analiz warto wymienić: • analiza asortymentów niewykazujących ruchu w określonym czasie i wybranym magazynie,

 • analiza struktury wiekowej zapasów,

 • analiza syntetyczna lub analityczna obrotu dla wybranego rodzaju lub wszystkich asortymentów,

 • ranking dostawców lub odbiorców,

 • analiza obrotu poszczególnymi dokumentami źródłowymi lub ich grupami.