System Connector powstał jako wsparcie informatyczne dla projektu "Innowacyjne wsparcie dla Ciebie" realizowanego przez firmę CTC. Z upływem czasu, został wyposażony w nowe funkcje i obecnie spełnia wszystkie wymogi Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej w celu zapewnienia dwukierunkowej wymiany danych między powiatowymi urzedami pracy i innymi podmiotami (OPS, inne urzedy, policja, sądy).

System Connector zapewnia nieprzerwany i bezpieczny dostęp do danych zebranych z różnych podmiotów i prezentuje je w sposób ujednolicony i spójny. System pozwala także na wykrywanie niespójności w niektórych danych. Niespójności takie są wyróżniane i prezentowane wraz z informacją który podmiot posiada inne dane. Pozwala to na ujednolicenie danych osoby w całym powiecie.

 

Rys 1. Prezentacja niespójnych danych

Rys. 2. Ujednolicona prezentacja danych

Bezpieczeństwo danych chronione jest na wielu poziomach:

  • Aplikacja uruchomi się jedynie na uwierzytelnionych komputerach, przydzielonych do danego podmiotu
  • Aplikacja wymaga logowania. Hasło musi spełniać wymogi ustawowe. Aplikacja pozwoli zalogować się tylko użytkownikowi przypisanemu do danego podmiotu, zgodnego z podmiotem do którego przypisany jest komputer
  • Komunikacja z serwerem chroniona jest bezpiecznym protokołem SSL
  • Wszystkie komunikaty przesyłane między podmiotami i serwerem są podpisywane certyfikatami przypisanymi do tych podmiotów

Rys. 3. Ekran logowania do aplikacji na uwierzytelnionym komputerze

Dostęp do danych następuje na wniosek zainteresowanego podmiotu. Wnioskowanie może następować w trybie wnioskowym (podpis elektroniczny), oraz uproszczonym (bez podpisu elektronicznego). Tryb wnioskowania zależy od ustawowych uprawnień danego podmiotu. Wnioski zorganizowane są w przyjazną hierarchię, znaną z programów pocztowych

Rys. 4. Wnioski o dostęp do danych

System pozwala także na generowanie dokumentów opatrzonych kwalifikowanym podpisem elektronicznym. Wnioskowanie o dokumenty zostało zorganizowane analogicznie do wnioskowania o dane.

Rys. 5. Wnioskowanie o dokumenty